Doc. dr Vesna Martić

Neurolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Dr Martć je rođena u Beogradu 1964. god. gde je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet je završila u Beogradu 1989. u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,0.

Magisterijum iz neurologije završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1995. godine  i odbranila rad pod nazivom \"Korelacija humoralnog i celularnog imunskog odgovora kod bolesnika sa miastenijom gravis\".

Specijalizaciju iz neurologije završila je na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu 1996.god. i od tada je stalno zaposlena u Klinici za neurologiju VMA gde se dominantno bavim neuromišićnim bolestima.

Doktorsku tezu po nazivom \"Procena različitih terapijskih pristupa kod bolesnika sa hroničnom inflamatornom demijelinizacionom polineuropatijom\" odbranila je  2001.godine. 

U zvanje docenta na Katedri za neuropsihijatriju VMA izabrana je 2005. godine.

Stručno se najviše usavršavala iz oblasti elektromioneurografije. U više navrata pohađala je kurseve kontinuirane edukacije iz elektromigrafije - 2001. godine u Ljubljani, 2008. godine i 2010. godine u Novom Sadu (pod organizacijom prof A.Berica iz Njujorka). Visemesečna usavršavanja  iz neurofiziologije obavila je u dva navrata u Kliničkom centru u Ljubljani, 2003.godine (standardna elektromioneurografija)  i 2006 godine (kvantitativna elektromiografija).

Autor je i koautor u preko 100 stručnih i naučnih radova koje je publikovala i izlagala na stručnim domaćim I stranim skupovima.  

Poseduje aktivno zanje engleskog i ruskog jezika.


Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Doc. dr Vesna Martić, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: