Dr sc. med. Tamara K. Jemcov

Nefrolog

Poliklinika Intertim
Svetog Save 41; 11000 Beograd
011/2453-824, 011/3447-488

Tamara K  Jemcov., rođena je u Beogradu 1968 god.

Medicinski fakultet je upisala 1986 godine  a diplomirala 1992 god.

Od 1992 godine radi u  Nefrološkoj klinici Kliničkog centra Srbije  u početku kao volonter a kasnije kao stalno zaposlena gde je završila specijalizaciju iz interne medicine, užu specijalizaciju iz nefrologije, poslediplomske studije iz endokrinologije i gde završava izradu svoje doktorske teze. Dr.Jemcov vec duži niz godina radi na Odeljenju hemodijalize. Njeno uže interesovanje su vaskularni pristupi, priprema bolesnika za hronični program hemodijalize, planiranje i izrada vaskularnog pristupa kao i dijagnostika  komplikacija i problema vezanih za funkcionisanje vaskularnog pristupa .

Specijalizacija iz Interne medicine 1993 – 1997, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet. Specijalistički ispit: 01.07.1997

Uža specijalizacija iz nefrologije 2000 – 2003, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet. Specijalizacija obavljena u Klinici za nefrologiju, Klinički centar Srbije. Naziv rada iz uže specijalizacije: “Kardiovaskularni status i homocisteinemija u bolesnika lečenih ponavljanim hemodijalizama.” Rad odbranjen 10.06.2003.

Poslediplomske studije iz endokrinologije, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet. Magistarska teza pod nazivom “Eritropoeza nakon paratiroidektomije kod bolesnika lečenih hemodijalizom” odbranjena 28.03.2006.

24.12.2009. odobrena izrada doktorske disertacije pod nazivom “Korelacija fizioloških, biohemijskih i morfoloških parametara i ishoda nativnih arteriovenskih fistula za hemodijalizu.” Teza je odbranjena 2013. godine.

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

Od 2003.godine obavlja Color doppler ultrazvučne (CDU) preglede krvnih sudova i arteriovenskih fistula bubrežnih bolesnika. Zahvaljujući tom angažovanju ova dijagnostička metoda zaživela je kako u Kliničkom centru Srbije tako i u drugim kliničko-bolničkim centrima. CDU pregled krvnih sudova sada je obavezan pre svakog kreiranja vaskularnog pristupa, što je u skladu sa preporukama Evropskog udruženja za vaskularne pristupe.

Napravila Registar za vaskularne pristupe hemodijaliznih bolesnika u Srbiji. Svrha ovog registra je prikupljanje podataka o broju i vrstama vaskularnih pristupa. Trenutno radi na njegovoj implementaciji u centrima za hemodijalizu na teritoriji Republike Srbije.

Napravila plan škole, kursa kontinuirane medicinske edukacije sa teoretskom i praktičnom edukacijom za nefrologe, radiologe i vaskularne hirurge, pod nazivom “Color doppler ultrazvucni pregled krvnih sudova i vaskularnih pristupa za hemodijalizu – priprema, kreiranje i praćenje vaskularnih pristupa za hemodijalizu.” Planirano je da se edukacija održava u Kliničkom centru Srbije. U toku je akreditacija ovog programa.

Od 2008. godine obavlja poslove koordinatora izmedju Klinike za nefrologiju i Klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u pogledu izrade vaskularnih pristupa za hemodijalizu.

Od 2003 godine obavlja ultrasonografske preglede abdomena sa osvrtom na urotrakt

ČLANSTVA U PROFESIONALNIM ASOCIJACIJAMA:

  • Član Srpskog lekarskog društva;
  • Član Lekarske komore Srbije;
  • Član Internacionalnog udruženja nefrologa;
  • Član Evropskog udruženja za vaskularne pristupe (VAS society)

Zakazivanje

Da bi ste zakazali pregled kod Dr sc. med. Tamara K. Jemcov, popunite formular i bićete kontaktirani uskoro putem telefona ili e-mail adrese.

Poliklinika Intertim ima ugovore sa sledećim osiguravajućim kućama: